เข้าสู่ระบบ
Username :
Password :
เว็บพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวังทองวิทยา

ผลการอ่านของนักเรียน
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ไม่ได้สอบ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กรุณาปิดโปรแกรมแล้วลองเข้าใหม่อีกครั้ง