เข้าสู่ระบบ
Username :
Password :
เว็บพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะการอ่านของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวังทองวิทยา

ผลการอ่านของนักเรียน
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ดีเยี่ยม ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง ไม่ได้สอบ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 28 0 0 0 0 0 28
มัธยมศึกษาปีที่ 2 21 0 1 0 0 0 20
มัธยมศึกษาปีที่ 3 15 0 0 0 0 0 15
มัธยมศึกษาปีที่ 4 15 0 0 0 0 0 15
มัธยมศึกษาปีที่ 5 6 0 0 0 0 0 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 0 0 0 0 0 12
รวม 97 0 1 0 0 0 96
โรงเรียนวังทองวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 38